TÜRKİYE’DE GÖÇ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Elif ALKAR
Emin ATASOY

Öz
Bu araştırma, 1988-2018 yılları arasında Türkiye’de göç alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık olan toplam 212 doktora tezine dayanılarak oluşturulmuştur. Doktora tezleri; yayın yılı, üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu alanı, göç türü, araştırma deseni, örneklem, örneklem büyüklüğü, veri toplama teknikleri ve araçları, özgün dil ve araştırmacının cinsiyeti göz önüne alınarak incelenmiştir.
Çalışmada, tarama yöntemi ile bir içerik analizi yapılmış elde edilen bulgular; yüzde, frekans, tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Analizler sonucunda göç alanında en fazla doktora tezinin 2008-2012 yılları arasında yazıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Doktora tezlerinin yapıldığı bilim dalları irdelendiğinde en fazla sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyasal bilimler ve ekonomi alanlarında çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemeler socunda veri toplama tekniği ve analizi olarak nitel araştırma desenleri kapsamında görüşmelerin ve doküman analizinin yoğunlukta olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Göç, Göçmen, İçerik Analizi, Doktora Tezleri

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu