TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: BÖLGELER DÜZEYİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet BÖLÜKBAŞ

Öz
Bu çalışmanın amacı ekonomik büyümenin enflasyon ve işsizlik ile ilişkisini Türkiye ekonomisi için araştırmaktır. Bu kapsamda 2005-2017 dönemi yıllık verileri kullanılmış ve bölgesel düzeyde bir analiz yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel ARDL modeli ve Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi seçilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, panelin geneli için enflasyon ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı, işsizlik ise negatif ve anlamlı etkiye sahiptir. Ayrıca on yedi farklı bölgede ekonomik büyüme ile enflasyon ve işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkiler anlamlı görünmektedir. Diğer yandan nedenselliğin yönü bölgelere göre değişmektedir. Ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisi yedi bölgede, ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisi ise on yedi bölgede görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Türkiye, Panel Veri Analizi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu