SUSKUNLUK SARMALI 2.0: TÜRKİYE’DE FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Asuman KUTLU

Öz
Bu çalışma Facebook kullanıcılarının siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşündüklerinde Facebook davranışlarını ve Facebook’a yönelik tutumlarını, Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen suskunluk sarmalı teorisi çerçevesinde incelemektedir. Kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 404 Facebook kullanıcısıyla gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen verilerin araştırmanın amaçları doğrultusunda çözüm ve yorumlanması için, frekans ve yüzde, Pearson korelasyon, faktör analizi ve bağımlı örneklemler için T testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşünme ile Facebook’ta gizlilik ayarlarını değiştirme sıklığı, yorum yapmaktan çekinme ve siyasi düşüncelerin gerçek hayatta olduğundan daha rahat ifade edebildiğini düşünme arasında pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Buna ek olarak diğer değişken siyasal bilgi düzeyinin yüksek olduğunu düşünme ile Facebook’ta siyasal bilgilenme ve katılma düzeyi ve Facebook’u siyasi düşüncenin aktarılmasında faydalı bulma arasında da pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Sonuç olarak elde edilen veriler, demokrasiyi ve sivil toplumu zenginleştirdiği düşünülen sosyal medyanın Türkiye’deki en çok kullanılan platformu Facebook’ta suskunluk sarmalının oluştuğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Suskunluk sarmalı, Facebook, Türkiye, Siyasal bilgilenme, Siyasal katılım

Devamı İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu