FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz

Kişinin bütçesini yönetebilmesi konusunda bilgi temelli kararlar alabilmesi olarak tanımlanan finansal okuryazarlık; bireyin, hanehalkının ve makro düzeyde toplumun refahının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu refah artışının sağlanabilmesi finansal bilgiye dayalı olarak doğru ve yerinde finansal kararlar alınabilmesine bağlıdır. Finansal bilgi yanında olumlu tutum ve davranışlara da sahip olmak gerekir. Bu davranışların ise erken yaşta aile veya okulda öğrenilmesi hayatın geri kalanı için kazanımların daha fazla olmasına yol açar. Bu bağlamda çalışmada öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin bireysel bütçeleme davranışları üzerindeki etkisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine bir anket uygulanarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda finansal okuryazarlık düzeyi (düşük ya da yüksek olması) ile bütçeleme davranışı arasında anlamlı farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin temel düzey finansal okuryazarlıklarının düşük olmadığı, ancak ileri düzey finansal okuryazarlıklarının düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca finansal okuryazarlığın sadece cinsiyet faktörü açısından farklılaştığı, kız öğrencilerin finansal okuryazarlığının erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bütçeleme Davranışı, Finansal Okuryazarlık, Bütçe Yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF.

 

Devamı İçin Tıkla!!!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu