Döviz Yatırımcısının Yatırım Kararlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi

TURGAY MUNYAS
Dr. Öğr. Üyesi,
İstanbul Okan Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü.
turgay.munyas@okan.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-8558-2032

Öz
Davranışsal finans, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi farklı alanlardan yararlanarak yatırımcıların finansal kararlarını açıklamaya çalışan finansın çok disiplinli bir alt dalıdır. Bu araştırmanın amacı, davranışsal finans açısından bireysel döviz yatırımcısının davranışları incelemektir. Çalışmada bireysel döviz yatırımcısının yatırım davranışları, aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi olmak üzere toplam 5 boyut çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu ilişkinin incelenebilmesi amacıyla toplam 319 bireysel döviz yatırımcısına anket uygulanmıştır. Araştırmada, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe, yatırımları gözden geçirme sıklığı, yatırımları yönlendirirken en sık yararlanılan bilgi kaynağı, yatırım araçlarının tercihinde temel alınan en sık yöntemler, yatırım araçlarının tercihinde göz önünde bulunan temel unsurlar, sermaye tutarı ve kişilik özellikleri bakımından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma bulguları sonuç bölümünde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Döviz Yatırımcısı, Finans, Yatırımcı Davranışları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu