BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ İLE GÜVEN ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turgay MÜNYAS

Öz
Bu çalışmada, 2011 birinci çeyrek ve 2018 üçüncü çeyrek verileri kullanılarak Borsa İstanbul pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Çalışmada bağımlı değişken olarak pay endeksleri kullanılmıştır. Bunlar; BİST 30 Endeksi, BİST 50 Endeksi ve BİST 100 Endeksidir. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise Borsa İstanbul pay endeksleri üzerinde etkisi olduğu düşünülen güven endeksleridir. Bunlar; Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi kullanılmıştır. Çalışmanın analizi Kantil Regresyon Modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Analizde çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Analizin önemli sonuçlarından birincisi, bağımsız değişkenler BİST_30 indeksini %59.3 etkilemektedir. Analizin ikinci sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_50 indeksini %47.3 etkilemektedir. Çalışmanın üçüncü ve son sonucu ise bağımsız değişkenler BİST_100 indeksini %48.6 etkilemektedir. Analiz sonucunda pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki Ekonomik Güven Endeksi, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak, pay endeksleri ile Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven endeksi arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Pay Endeksleri, Güven Endeksleri, BİST_30 Endeksi, BİST 50 Endeksi, BİST 100 Endeksi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu