6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Sistemine Etkileri: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Sefa USTA
Elvettin AKMAN
Mustafa KOCAOĞLU

Öz
Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin temelini 1982 Anayasası oluşturmaktadır. Anayasa’nın 127. Maddesi’ne dayanılarak, 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı kanunla ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2012 yılında kabul edilen ve 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası uygulamaya konulan 6360 sayılı kanun büyükşehir belediye sistemine yönelik yapısal ve işlevsel önemli değişiklikler getirmiştir. Buradan hareketle hazırlanan çalışmanın temel sorunsalı, 6360 sayılı kanun esas alınarak, Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin değişim ve dönüşümünün, Konya Büyükşehir Belediyesi özelinden hareketle irdelenmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin tarihsel süreç içerisinde gelişim ve değişimi incelenmektedir. 6360 sayılı yasal düzenlemenin büyükşehir belediye sistemine olan etkilerinin genel hatlarıyla ele alındığı çalışmada son olarak 6360 sayılı kanunun Konya Büyükşehir Belediye’si idari ve mali yapısına etkisi irdelenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden mülakat yönteminden faydalanılarak, büyükşehir belediyesi yöneticileri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyeleri, Etkinlik, İdari Kapasite, Konya Büyükşehir Belediyesi

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu