Home / Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

GENEL İLKELER

Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal araştırmalar yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Tesam Akademi Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.

Dergimize yazılarını gönderen yazarlarımız unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.

Dergiye verilecek yazılar; Yayın Kurulunca denetlendikten sonra hakemlere gönderilecektir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine ya da yazının reddine karar verilecek ve durum yazara bildirilecektir. Yazarın rapora itirazı durumunda yazı, yeni bir hakeme gönderilebilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 15 gün içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir.

Tesam Akademi Dergisi’nin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazıların yanında, ortalama 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetler de yazının başına eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak 5-8 kelime arasında olacak anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir. Makalenin 750 (yedi yüz elli) kelimeyi geçmeyecek şekilde özeti, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır. Bu bölüm Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde ise Türkçe olmalıdır.

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. (Örnekler için http://www.nmu.edu/library/APASTYLE. HTM web adresine başvurulabilir). Bu kurallara uygun olmayan makaleler yazarlarına düzeltme için geri gönderilir.

Tesam Akademi Dergisi’ne gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimleri yapılmış olduğu, yazarın tesamakademi@gmail.com.tr adresine göndermiş olduğu makaleleri son hali ile basıma verdiği kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının, olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterlidir.

Dergide yayınlanan eserin yazarına 2 (iki) adet ücretsiz dergi verilir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergide makalesi yayınlanan yazarlardan, makalesinin dergimizde yayınlanması karşılığında ücret talep edilmemektedir.

İNTİHAL (ESER HIRSIZLIĞI) POLİTİKASI

İntihal, yazar başkalarına ait bir çalışmayı veya çalışmanın bir bölümünü kendi çalışması gibi sunması olarak tanımlanır. Duplikasyon yada kendine intihal ise, kendi çalışmasının bir bölümünü veya tamamını başka bir makalede yeniden kullanmasıdır. Bazı durumlarda bir çalışmayı küçük parçalara bölerek birden fazla dergide yayınlama girişimine ise dilimleme denir. Ancak çoğunlukla intihal, metnin kopyala ve yapıştır mantığıyla üretilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi şekliyle olursa olsun intihal, Tesam Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlanacak makaleler için kabul edilemez ve ciddi bir suç teşkil eder.

Tesam Akademi Hakemli Dergisi’nde Editor(ler), gönderilen yazıların özgünlüğünü doğrulamak amacıyla Makale Benzerlik Analizi Yazılımı (Ithenticate) kullanır. Yazarlara da makaleyi göndermeden önce mutlaka analiz etmeleri ve makalede intihal olmadığından emin olmaları önerilmektedir. Eğer hakemler veya editörler, makalede bilerek veya bilmeyerek herhangi bir intihal yapıldığını saptarsa, makale doğrudan reddedilir.

ith-logo

GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Yazı Tipi

Bütün metinde 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

Sayfa Yapısı
  • A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz şekilde olmalıdır.
  • Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
  • Paragraglarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.
Paragraf Yapısı
  • Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
  • Önce ve sonra alanı 0,6 nk
  • Satır aralığı 1,5 olmalıdır.
Sayfa Sınırı

Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma, ekler ve kaynakça hariç, 20 sayfayı aşmamalıdır.

ÇALIŞMA BÖLÜMLERİ

Başlık

Makale başlığı, büyük harfli, bold ve sayfaya ortalı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. giriş başlığının sonuna (1) dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar isimleri italik olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar ve elektronik posta bilgileri belirtilmelidir.

Öz

150 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler

5-8 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin

Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir.

Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir.

Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

Kaynakça

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Summary

Makalenin 750 (yedi yüz elli) kelimeyi geçmeyecek şekilde özeti, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır. Bu bölüm Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde ise Türkçe olmalıdır.

TABLO, ŞEKİL VE EKLER

Tablo ve Şekiller

Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 10 punto Cambria yazı karakteri kullanılır.

Kaynak kısmı ise tablonun altında olup, 9 punto Cambria yazı karakteri kullanılır.

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;

  • önce ve sonra alanı 0 nk,
  • satır aralığı tek olmalıdır.

Başlıklar sola dayalı, bold ve rakam ile sıralanarak yazılmalı. (“Tablo 1” veya “Şekil 5” gibi…)

Tablo ve şekil başlıkları italik yazılmalıdır.

Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.

Ekler

Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

Başlıkları 12 punto Cambria, bold ve sola dayalı yazılmalıdır. (“EK 1” gibi…)

BAŞLIK SİSTEMİ

Başlık Oluşturma

Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)

Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Temel Başlıklar

Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı ve bold yazılmalıdır. Giriş bölümüne Giriş başlığı konulmalıdır.

İkinci Düzey Başlık

Sola dayalı ve bold yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık

Sola dayalı bold ve italik yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık

Sola dayalı, bold ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır.

Beşinci Düzey Başlık

Sola dayalı ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Tablo ve Şekil Başlıkları

Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) bold kullanılmalıdır, başlıklar ise italik yazılmalıdır.

REFERANS KULLANIMI

Metin İçi Referans Gösterimi

Atıflarda yazarlar arasında & işareti değil ve ibaresi kullanılmalıdır.

Örnek;

Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)

(Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)

(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, ss. 12-13)

Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.

Atıfların Sıralanması

Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak

Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

Örnek;

(Torgerson, 1958, ss. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., Pınar, 1999)

Temel Atıf Biçimleri
Atıf Türü Metin İçinde İlk Atıf Metin İçi Müteakip Atı�lar Parantez İçi İlk Atıf Parantez İçi Müteakip Atı�lar

Tek Yazarlı

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

İki Yazarlı

Walker ve Allen (2004) Walker ve Allen (2004) (Walker ve Allen, 2004) (Walker ve Allen, 2004)
Üç Yazarlı Bradley, Ramirez ve Soo (1999)

Bradley

ve arkadaşları (1999)

(Bradley, Ramirez ve Soo, 1999) (Bradley ve ark., 1999)

Dört Yazarlı

Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh (2006)

Bradley ve arkadaşları (2006)

(Bradley, Ramirez, Soo ve Walsh, 2006)

(Bradley ve ark., 2006)

Beş Yazarlı

Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Walker ve Soo (2008)

Walker vearkadaşları (2008)

(Walker, Allen, Bradley,Ramirez,

Walker

ve Soo, 2008)

(Walker ve ark., 2008)
Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Wasserstein ve arkadaşları (2005)

Wasserstein ve arkadaşları (2005)

(Wasserstein ve ark., 2005) (Wasserstein ve ark., 2005)

Kurum (Kısaltması yaygın kullanılan)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2003)

MEB (2003)

(Milli Eğitim Bakanlığı[MEB], 2003)

(MEB, 2003)

DİĞER HUSUSLAR

Vurgu

Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Doğrudan Alıntılar

Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan ve sağdan girintili ve 12 punto italik olarak yazılmalıdır.