Home / Tag Archives: slider (page 2)

Tag Archives: slider

İSTATİSTİKİ VERİLER IŞIĞINDA CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SİNOP’TA ÜRETİM SEKTÖRLERİ (1927-1935)

Nursal KUMAŞ Öz Osmanlı Devleti Dönemi’nde sancak statüsüyle Kastamonu vilayetine bağlı olan Sinop, Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte ayrı bir vilayet statüsü kazanmıştır. Vilayetin idari ve demografik yapısında meydana gelen değişim, vilayetteki iş kollarının çeşitliliği ve işgücünün varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Vilayetteki iş sektörleri arasında ilk sırayı; tarım-evcil hayvanlar-av ve balıkçılık almaktadır. Bu …

Read More »

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ YERLİ VE YABANCI KAYNAKLARINDA ANADOLU’DA GIDA VE GIDA ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Sezai SEVİM Yusuf Alper GÜLLÜ Öz Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu’da kurdukları ilk devlet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Türkistan’dan getirdikleri sosyal ve kültürel değerleri Anadolu’nun farklı milletlerinin inanç ve kültürleri ile yoğurarak yeni bir medeniyet ortaya çıkaran Anadolu Selçukluları, bunun yanı sıra bugün dahi bu değerler …

Read More »

Şinzo Abe Döneminde Japon Dış Politikasında Yaşanan Değişim

Dr. Öğr. Üyesi Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ Öz Bu makalenin amacı, Başbakan Şinzo Abe’nin Aralık 2012’de ikinci kez göreve gelmesinden sonra neden Japon dış politikasında değişim yaşandığı ve bu değişimin sadece kullanılan araçlar düzeyin de mi kaldığı yoksa dış politikanın temel amacının mı yeniden şekillendiği sorularına cevap aramaktır. Çalışma, Charles Hermann’ın …

Read More »

Ulaştırmada Karayolları: Türkiye’deki Gelecek Beklentileri

Hilal YILDIRIR KESER Sema AY Işın ÇETİN Öz Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız bir taşımaya olanak sağlaması, öteki taşıma türlerine kıyasla daha esnek olması ve özellikle kısa mesafeli taşımalarda nispeten ucuz olması nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. Türkiye, doğu-batı arasında doğal bir köprü oluşturan, transit taşımacılığa elverişli coğrafi …

Read More »

Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Engle Granger Eşbütünleşme Testi Ve Var Model

Doç. Dr. İlkay DİLBER Dr. Öğrencisi Jiyan KILIÇ Öz Turizm sektörü küresel dünya ekonomisinde hızlı gelişen sektörlerden bir tanesidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir sektördür. Dolayısıyla, bu çalışmada, turizm sektörünün ekonomiye olan katkısı turizm gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkisi altında test edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’ nin 1995 …

Read More »

Ongoing Conflict In Yemen: A Proxy War?

Dr. Öğr. Üyesi İrem Aşkar KARAKIR Abstract It has been almost three years since the eruption of the civil war in Yemen by March 2015, leading to high political instability and severe humanitarian crisis. This article elaborates on the civil war in Yemen by focusing on the interests of main …

Read More »

Küresel Terör Çağında Ulus Devletin Artan Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çağlar KURTDAŞ Öz Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümleri açıklayan kavramların başında küreselleşme gelmektedir. Sınırların ortadan kalktığı ve dünyanın birbiriyle bağlantılı tek bir yer olarak algılandığı süreci anlatan küreselleşme, eskisinden farklı bir dünya inşa etmektedir. Küreselleşme tüm dünyada ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel yapıda değişim ve dönüşümler …

Read More »

Kuruluş Yıllarında Şeker Sanayi Ve Devletin Amaç Fonksiyonu

Dr. Merter MERT Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye’de cumhuriyetin kuruluş yıllarında bir fail olarak devletin davranışını iktisadi açıdan araştırmaktır. Bu amacın temelinde ise 1923-1938 döneminde Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının, iktisadi tasarım ile açıklanmasını olanaklı kılacak bir yaklaşım oluşturmak yatmaktadır. İktisadi tasarımda önce amaç daha sonra amaca uygun mekanizma tasarlanır. Bu çalışmada, …

Read More »

Düşük Maliyetli Alternatif Siyasal Katılım Biçimi: ‘90 Sonrası Genç Kuşağın Siyasal Kayıtsızlığı Mit mi Gerçek mi?

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNAL Öz Çalışmada yükseköğretim düzeyinde eğitim gören ‘90 sonrası kuşağı temsil eden örneklem üzerinden gençlerin kendilerinden önceki kuşaklara göre siyasal anlamda daha kayıtsız ya da ilgisiz oldukları argümanı sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu yönde, çalışmada nicel ve nitel düzeyde elde edilen saha verileri temelinde gençlerin çevrimdışı geleneksel siyasal …

Read More »