Home / Makale Çagrısı

Makale Çagrısı

TESAM AKADEMİ DERGİSİ
“TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖZEL SAYISI“
MAKALE ÇAGRISI

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Küresel finansal krizin ardından geçen on yıllık süreye rağmen, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme performansına yönelik uygun politika çerçevesi oluşturmaya yönelik arayışlar halen sürmektedir. Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını normalleştirme süreci karşısında gelişmekte olan ülkeler, sermaye akımlarında meydana gelen yön değiştirmeler ve değişen küresel finansal koşullara karşı uygun politika tepkileri vermeye çalışmaktadır. Bu haliyle, özellikle son beş yıl dikkate alındığında küresel politika ortamında gözlenen temel eğilim, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası davranışlarının gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik performansları üzerinde belirleyici etkide bulunduğu gerçeğidir. Geçtiğimiz yılın ilk yarısı itibariyle küresel ekonomide gözlenen senkronize büyüme sürecinin yılın ikinci yarısından itibaren ivme kaybettiği görülmektedir. Nitekim sıkılaşan küresel finansal koşullar ve artan korumacılık eğilimlerinin oluşturduğu risklere bağlı olarak, küresel bir resesyon sürecinin başlayabileceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Bu haliyle, gelişmekte olan ülkeler makroekonomik performans açısından kendi kısıtları ve sahip oldukları kırılganlıklara göre birbirlerinden farklılaşmaktadır.

Küresel finansal kriz öncesi dönemde, Türkiye ekonomisinin olumlu bir makroekonomik performans gösterdiği ve krizden doğru politikalar ile çıkış sergilediğine dair belirgin bir uzlaşma söz konusudur. Bununla birlikte, diğer gelişmekte olan ülkelerde gözlendiği gibi, küresel para politikalarındaki normalleşme sürecinin Türkiye ekonomisinin enflasyon ve büyüme dinamikleri üzerinde belirleyici etkide bulunduğu görülmektedir. Küresel para politikalarının gösterdiği sıkılaşma eğilimi, tüm gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde döviz kuru istikrarsızlıkları, düşük büyüme, artan borçluluk ve risk primleri ile kendisini hissettirmektedir. Türkiye ekonomisinin kendi politika tercihleri ile küresel politika ortamının dinamikleri, iktisat politikalarını fiyat istikrarı, büyüme ve finansal istikrar arasında değiş-tokuş ilişkileri ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Makroekonomik istikrara ilişkin sorunların ötesinde, uzun dönemli sürdürülebilir büyüme patikasını gerçekleştirebilmek için Türkiye ekonomisinin tarım sektöründeki mukayeseli avantajlarına uygun, yüksek teknolojiye dayalı bir sanayi ve hizmetler sektörünün oluşturulmasına ihtiyacı vardır. Bu nedenle, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen Türkiye’nin inovasyona dayanan bir kalkınma stratejisini hayata geçirmeye yönelik politika tercihlerini gündemine alması gerekmektedir.

Bu çerçevede TESAM Akademi Hakemli Dergisi 2019 Nisan ayında yayınlanmak üzere Türkiye ekonomisin temel sorunlarının tespiti,  tartışılması ve sorunlara yönelik çözümler üretecek Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler ile tanıtım ve değerlendirme yazılarını içerecek “Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı“nı hazırlamaya karar vermiştir.

TESAM Akademi Dergisi, Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi – TESAM tarafından 2014 yılından bugüne yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. TESAM Akademi Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok indekste taranmaktadır. TESAM Akademi’nin yayın politikası ve bilimsel kriterler, bağımsız editörler ve Yayın Kurulu’nca belirlenmektedir.

Gönderilen yazılarda pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere, araştırma sonuçlarını analiz eden yazılara öncelik verilmektedir.

“Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı“nda yayınlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacı ve akademisyenlerin yazılarını en geç 31 Mart 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamakademi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Dergimiz hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.