Home / 2019 Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı

2019 Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı

İTHALATTAN İHRACATA, DIŞ TİCARET EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KURAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE UYGULAMASI (2006Q1-2018Q3)

Ali BALKANLI Öz Dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi çok uzun yıllardır iktisatçıların tartıştığı bir konu olmuştur. Özellikle 1950’li yıllar ile birlikte, uluslararası ekonomik analizde, ihracatın ekonomik büyümenin motoru olup olamayacağı artan ölçüde tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle gelişmiş kapitalist ekonomilerde başlayan bu tartışma, bir adım sonra gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik büyümeyi …

Read More »

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKANIN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİ

Ali İLHAN Öz Makro ihtiyati politikaların, kriz sonrası dönemde finansal istikrarı sağlamaya yönelik politika çerçevelerine dahil olması, para politikası ve makro ihtiyati politika arasındaki koordinasyon problemlerini de beraberinde getirmiştir. Geçiş etkilerinin merkezinde finansal sistemin bulunduğu para politikası ve makro ihtiyati politikanın aktarım mekanizmalarının birbiriyle örtüşmesi ve bir politikanın diğer bir …

Read More »

SEKTÖREL İNOVASYON SİSTEMİ, ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRK TAKIM TEZGÂHLARI SANAYİSİNİN DURUMU

Cem Okan TUNCEL Öz Bu çalışma takım tezgâhları endüstrisini sektörel inovasyon sistemi perspektifinden incelemektedir. Takım tezgâhları sanayi, yatırım malı üreten temel sektör olarak, mühendislik sanayilerinin rekabet gücünü ve verimliliğini belirlediği için stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde takım tezgâhları sanayini etkileyen en önemli olgu üçüncü endüstri devriminden dördüncü endüstri devrimine geçiş …

Read More »

FİNANSAL KOŞULLARIN TAYLOR KURALININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BULGULAR

Coşkun AKDENİZ Abdurrahman Nazif ÇATIK Öz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) öncelikli hedefi, enflasyon hedeflemesi rejiminin benimsenmesi ile birlikte fiyat istikrarının sağlanması ve korunması olarak belirlenmiştir. Ancak, 2008 Küresel finansal krizinden sonra TCMB’nin amaç fonksiyonu, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve sağlıksız fiyat oluşumlarının etkilerinin önlenmesi için finansal istikrarın sağlanmasını da içerecek …

Read More »

TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞEN KAPİTALİZMİN FİNANSALLAŞMASI VE DEVLET

Hasan ACAR Öz Tarihsel arka planı olmakla birlikte özellikle 1960’lı yılların ortalarında başlayan merkez kapitalist ülkelerde kârlılık oranlarındaki düşme eğilimi, 1970’li yıllardaki ekonomik kriz sonrası kapitalistleşen ülkelerde düşen kârlılık oranlarına karşı gösterilen reaksiyonlar ve 1980 sonrasında benzeri görülmemiş bir ivme kazanan finansallaşma süreci günümüz ekonomisine şekil veren olaylar dizisini oluşturmaktadır. …

Read More »

ORTA GELİR TUZAĞI: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Hicran KASA Öz “Orta Gelir Tuzağı” kavramı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başaramamış ve aynı kişi başına düşen milli gelir seviyesinde çok uzun yıllar takılı kalmış ülkeleri nitelendirmektedir. Bu çalışmada, seçilmiş OECD ülkelerine yönelik; Ar-Ge harcamaları, yurtiçi tasarruf oranları ve yüksek teknoloji ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Söz konusu değişkenler, …

Read More »

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: BÖLGELER DÜZEYİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet BÖLÜKBAŞ Öz Bu çalışmanın amacı ekonomik büyümenin enflasyon ve işsizlik ile ilişkisini Türkiye ekonomisi için araştırmaktır. Bu kapsamda 2005-2017 dönemi yıllık verileri kullanılmış ve bölgesel düzeyde bir analiz yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel ARDL modeli ve Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi seçilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, panelin geneli için …

Read More »

KALICI DURGUNLUKTAN FİNANSAL DÖNGÜYE: KÜRESEL KISITLAR ve TCMB’NİN POLİTİKA AÇMAZLARI

Metin ÖZDEMİR Öz Gelişmiş ülkelerde, Büyük Resesyondan çıkışın güçlü olmamasının nedenleri üzerine halen süren bir tartışma söz konusudur. Kalıcı durgunluk hipotezi, sorunu yapısal talep eksikliğine dayalı olarak açıklamaktadır. Finansal döngü durgunluğu görüşü ise çıkışın zayıflığını, Büyük Sakinlik döneminde izlenen iktisat politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan finansal döngünün, aşırı büyümesi …

Read More »

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN KANTİTATİF GENİŞLEME DÖNEMLERİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ

Ömer Tuğsal DORUK Öz İkiz açıklar hipotezi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça önemli bir konu olma özelliğindedir. Bütçe açıklarının cari açık ile birlikte hareket etmesi olarak tanımlanan ikiz açıklar hipotezi bu çalışmada Türkiye ekonomisi odaklı literatürden farklı olarak ABD merkez bankası (FED)’nın geleneksel olmayan para politikası ile etkileşim içerisinde …

Read More »

BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ İLE GÜVEN ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Turgay MÜNYAS Öz Bu çalışmada, 2011 birinci çeyrek ve 2018 üçüncü çeyrek verileri kullanılarak Borsa İstanbul pay endeksleri ile güven endeksleri arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Çalışmada bağımlı değişken olarak pay endeksleri kullanılmıştır. Bunlar; BİST 30 Endeksi, BİST 50 Endeksi ve BİST 100 Endeksidir. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise Borsa İstanbul …

Read More »