Home / 2019-1

2019-1

CİLT VOLUME:6 SAYI ISSUE:1

ULUSLARIN REKABETÇİ AVANTAJI: ELMAS MODEL ÇERÇEVESİ VE TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN  REKABET GÜCÜ

Adnan ÖZDEMİR Öz İletişim, ulaşım ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, işletmelerin uluslararası rekabetten bağımsız kalma imkanını sınırlandırmıştır. Ülkeler uluslararası piyasada endüstriyel bazda rekabet gücü avantajı elde edebilmek için farklı yöntemlere başvurmaktadırlar. Turizm sektörünün ulusal ve uluslararası ölçekteki önemi ve büyüme kapasitesi ulusların bu sektöre yönelik atılımlar yapmasını sağlamıştır. Turizm endüstrisinin gelişmekte …

Read More »

SUSKUNLUK SARMALI 2.0: TÜRKİYE’DE FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Asuman KUTLU Öz Bu çalışma Facebook kullanıcılarının siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşündüklerinde Facebook davranışlarını ve Facebook’a yönelik tutumlarını, Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen suskunluk sarmalı teorisi çerçevesinde incelemektedir. Kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 404 Facebook kullanıcısıyla gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen verilerin araştırmanın amaçları doğrultusunda çözüm ve yorumlanması için, frekans ve yüzde, …

Read More »

BİR KAMU HİZMETİ VE POLİTİKASI ALANI OLARAK EĞİTİMDE TEKNOLOJİK GELİŞİMİN İZLERİNİ SÜRMEK VE DİJİTAL EĞİTİM

Bekir PARLAK Öz Bu çalışmada genel anlamda Dünya’da, özel anlamda da Türkiye’de bir kamu hizmeti konusu olarak eğitim alanında yaşanan gelişmeler irdelenerek, bu gelişmelerin odağını oluşturan “dijital eğitim” e ve “e-öğrenme” ye yönelik kamu politikası analiz edilecektir. Çalışma, böylelikle iki ana eksene oturmaktadır: Kamu hizmeti olarak eğitimde teknolojik gelişmeler ile …

Read More »

RUSYA’DA IRKÇILIK VE BUNUN KAFKASYA BÖLGESİNE VE HALKLARINA ETKİSİ

Can KAKIŞIM Öz Rusya son yıllarda ırkçı düşünceler ve hareketler sebebiyle en fazla sıkıntı yaşayan ülkelerden biri konumundadır. Bu ülkede radikal sağ geniş bir toplumsal tabana sahiptir ve hem iktidar partisi hem de diğer bazı siyasi oluşumlar aşırı milliyetçilik örnekleri ortaya koyabilmektedir. Kafkas kökenliler, başlangıçtan beri, bu yaklaşımlardan en olumsuz …

Read More »

İNTİHARLAR COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN DÜNYA, TÜRKİYE VE BURSA İLİ

Emin ATASOY Mustafa KÖSLE Öz İntihar, insanın kendi isteğiyle ve bilinçli olarak yaşamını sonlandırması olayıdır. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi yaşamını bilinçli olarak sonlandırmaktadır. İntiharların yaygınlığı, yöntemleri ve nedenleri; coğrafi mekân, siyasi düzen, iktisadi gelişmişlik, yaşanan zaman ve kültüre göre farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, intihar kavramının kökeni ve tanımı, …

Read More »

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gönül KAYA ÖZBAĞ Öz Bu çalışmada, çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) algısının Üretim Karşıtı İş Davranışları (ÜKİD) üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Araştırma hipotezleri, Kocaeli’nde faaliyet gösteren denizcilik işletmelerinde çalışan, 117 kişiden elde edilen verilere regresyon analizleri yapılarak test edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, çalışanların KSS algısı ile ÜKİD’nın başkalarına zarar verme …

Read More »

TEBLİĞ CEMAATİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ

Mehmet ÇELENK Ulukbek KALANDAROV Öz Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde Pakistan’da ortaya çıkan Tebliğ cemaati, dünyanın en büyük ve yaygın dini/kültürel hareketlerinden birisidir. Temel felsefesi iman tazelemek, tebliğ ruhu aşılamak, İslami bilgiyi elde etmek, yaymak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak olan cemaat, dünyada 70-80 milyon aktif temsilciye sahiptir. Aktif siyasete mesafeli olup …

Read More »

GELİŞEN PİYASALARDA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI, EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Murat AKKAYA Öz Ekonomik büyüme bir ekonominin zaman içindeki üretim hacmindeki bir artış olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik büyüme her bir kalkınma düzeyinde olan ülke için önemlidir. Yabancı sermaye yatırımları genellikle ikiye ayrılmaktadır: doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dolaylı yabancı sermaye yatırımları. Gelişmekte olan ülkelere akan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomik kalkınmanın, …

Read More »