Home / 2018-1

2018-1

CİLT VOLUME:5 SAYI ISSUE:1
Jenerik
İçindekiler
Editörden

Liberal Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği: Bir Dikotomi Mi Yoksa Uygulanabilir Bir Argüman mı?

M. Akif ÖZER Ufuk AYHAN  İbrahim İRDEM Öz Siyasal literatürde genellikle liberalizm ve milliyetçilik kavramları çoğu zaman birbiri ile çatışan iki fenomen olarak telâkki edilmektedir. Bu çelişki halini yaratan argümanlara baktığımızda: liberalizm; insanın bireysel özgürlüğünün en önemli siyasal değer olduğunu savunurken; milliyetçilik ise, ırk, kültür veya komüne ait başka özdeşliklere …

Read More »

Orta Doğu’da Vehhabi – Şii Mücadelesi

Yıldırım DENİZ Öz Günümüzde Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin en başında yer alan  İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliği tanımlamada kullanılan Sünni-Şii çatışması ifadesi, esasında bu durumu tam olarak karşılamamaktadır. Şii nüfus haricinde kalan İslam dünyasının çok geniş bir kesimini ifade eden Sünni kavramı yerine, bu gerginliği anlatmak üzere Selefi-Şii veya …

Read More »

Çözülemeyen Problem; Cemaat (Azınlık) Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmesi

Lâle AYHAN İZMİRLİ Öz Azınlık (cemaat) vakıfları Türk hukukunda istisnai nitelikte olup, diğer vakıflardan oldukça farklıdır. Bu vakıflar Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve 1912 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. Yürürlükteki Türk Medeni hukukundaki düzenlemelere göre cemaat vakfı kurulması mümkün değildir. Ancak Lozan Antlaşması ile Türkiye, azınlıkların haklarının korunacağını taahhüt etmiş ve …

Read More »

Nijer Deltası’nda Çatışma: Güvenlik, Sivil Toplum ve Şiddet

Ahmet Göksel ULUER Öz Nijer Deltası 1960’ların ortalarından itibaren çatışmaların yaşandığı bir bölge oldu. 1960’da bağımsızlığına kavuşan Nijerya, henüz yedinci yaşında iken çok ciddi boyutlara ulaşan ve uzun süren Nijerya-Biafra savaşını tecrübe etti. Petrolün kaynak bölgesi ve bu özelliğiyle ülkenin ekonomik kalbi olan bölge, etnisiteye dayalı bir kutuplaşmaya da ev …

Read More »

Personal Reflection of the Teacher of Ethno – Psychology (Social – Reflexive Anthropology Issue)

Irina KOLEVA Abstract The article is dedicated to the national educational policies and priorities for intercultural education in Bulgaria regarding the discipline Ethno-psychology, taught at the Faculty of History, Bachelor’s Degree specialties: Ethnology, History and Philosophy, and Master’s Degree ones: Education in History for the Secondary Education, Historic-Ethnic Models of …

Read More »

Yönetilebilir Göç Politikaları ve Külfet Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Sığınmacılar Örneği

Mahir TERZİ Öz Suriyeli sığınmacılar, 4 Nisan 2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi çerçevesinde, geçici koruma statüsünde, Türkiye’de barındırılmaktadır. Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel …

Read More »

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar Örneğinde Çok Düzeyli Göç Yönetişimi

Selçuk KAHRAMAN Şaban TANIYICI Öz Bu çalışmanın amacı, başta devlet birimleri ve sivil toplum aktörlerinin politika kararlarının uygulanmasında etkileşimlerini göz önünde tutarak, Türkiye’de göç politikasının yönetim ve uygulama boyutunu analiz edebilmektir. Bu çalışmada, Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik göç politikalarının uygulama sorunlarını belirlemek üzere Hatay, Gaziantep, Kilis ve İstanbul illerinde yarı-yapılandırılmış …

Read More »